ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Από 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε υποχρεωτική ισχύ για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο νέος Γενικός Κανονισμός για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) με αριθμό 2016/679. (G.D.P.R.)
Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι.Γ.Ε.Ε.) ΚΑΤΣΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο “A.C.J. AGENCY CENTER JOBS” με έδρα την οδό Σαρανταπόρου αριθμός 10, Περιστέρι Αττικής Τ.Κ. 12134, Α.Φ.Μ. 800451175, τηλέφωνα 210.5730366 και 6980.477239, info@evresiergasias.eu , www.evresiergasias.eu , αριθμό αδείας λειτουργίας 13246/209 του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμμορφώνεται απολύτως με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, διασφαλίζοντας πλήρως την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) που διαχειρίζεται ( ευαίσθητων και μη, ηλεκτρονικών και μη) πελατών - εργοδοτών και ατόμων που αναζητούν εργασία.

α) Συνεργασία με πελάτη - εργοδότη
Ο πελάτης - εργοδότης που επιθυμεί τη συνεργασία και εξυπηρέτησή του από το Ι.Γ.Ε.Ε. και θα αιτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. με την φυσική του παρουσία ή με γραπτή μορφή ή μέσω τηλεφώνου, fax, sms ή μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή του διαδικτύου) τη μεσολάβηση εύρεσης ατόμου να εργαστεί για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, είναι απαραίτητο να μας παραχωρήσει τα Προσωπικού Χαρακτήρα Δεδομένα (Π.Χ.Δ.) και να μας δηλώσει ότι συμφωνεί, συναινεί, συγκατατίθεται και αποδέχεται την χρήση και επεξεργασία τους από τους υπεύθυνους του Ι.Γ.Ε.Ε., ενώ παράλληλα θα ενημερωθεί πλήρως με απλή και κατανοητή γλώσσα για τον τρόπο και τον σκοπό της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.). Επισημαίνεται ότι, άρνηση ή ανάκληση εκ μέρους του πελάτη της σχετικής συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της εντολής εύρεσης ατόμου για εργασία.

Ενημέρωση πελάτη - εργοδότη

•Με την συγκατάθεση και συναίνεση του πελάτη – εργοδότη, το Ι.Γ.Ε.Ε. θα τηρεί στο αρχείο του το αίτημά του (εύρεση ατόμου απασχόλησης προς εξυπηρέτηση των αναγκών του) σε έγχαρτη ή και σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος προστατεύεται με πρόγραμμα προστασίας ιών (antivirus) και η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται με μυστικό κωδικό (password) και θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.), όπως: ονοματεπώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, υπηκοότητα, εθνικότητα, email,τραπεζικός λογαριασμός, αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., επάγγελμα, τόπο γέννησης, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί με προτεινόμενο εργαζόμενο, δημόσιες βάσεις δεδομένων διαδικτύου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπές πληροφορίες.

•Με την συγκατάθεση και συναίνεση του πελάτη – εργοδότη, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) θα παραμείνουν στο αρχείο του Ι.Γ.Ε.Ε. για την άμεση ή και μελλοντική συνεργασία μαζί του εύρεσης ατόμου απασχόλησης προς εξυπηρέτηση των αναγκών του και θα διασφαλίζονται με σύγχρονα κατάλληλα τεχνικά μέσα ή θα φυλλάσονται σε ερμάρια που ασφαλίζουν. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) θα διαγραφούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή κατόπιν αιτήματος του πελάτη οποιαδήποτε στιγμή ή όπως ορίζεται από τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679.

•Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό από το γραφείο μας (Ι.Γ.Ε.Ε.), παρά μόνο για την εύρεση προσωπικού για εργασία και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων εργαζομένων σε ότι τους αφορά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

•Υπεύθυνοι επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) είναι η Κατσάνου Ελένη και ο Κατσάνος Κωνσταντίνος και τα υπό άμεση εποπτεία εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι του γραφείου μας (Ι.Γ.Ε.Ε.), ο δε αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και εξυπηρέτησης είναι το 210.5730366. Ο πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 11523 Αθήνα).

β) Συνεργασία με άτομο που αναζητά εργασία
Ο υποψήφιος εργαζόμενος που επιθυμεί την συνεργασία και εξυπηρέτησή του από το Ι.Γ.Ε.Ε. και θα αιτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. με την φυσική του παρουσία ή με γραπτή μορφή ή μέσω τηλεφώνου, fax, sms ή μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή του διαδικτύου) την μεσολάβηση εύρεσης θέσης εργασίας απασχόλησης, είναι απαραίτητο να μας παραχωρήσει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) και να μας δηλώσει ότι συμφωνεί, συναινεί, συγκατατίθεται και αποδέχεται την χρήση και επεξεργασία τους από τους υπεύθυνους του Ι.Γ.Ε.Ε., ενώ παράλληλα θα ενημερωθεί πλήρως με απλή και κατανοητή γλώσσα για τον τρόπο και τον σκοπό της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.).
Επισημαίνεται ότι, άρνηση ή ανάκληση εκ μέρους του αναζητούντος εργασία της σχετικής συναίνεσης χρήσης και επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.), καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της εντολής εύρεσης θέσης εργασίας απασχόλησης.

Ενημέρωση ατόμου που αναζητά εργασία

•Με την συγκατάθεση και συναίνεση του υποψήφιου εργαζόμενου, το Ι.Γ.Ε.Ε. θα τηρεί στο αρχείο του το βιογραφικό ή και την αίτηση για εργασία σε έγχαρτη ή και σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος προστατεύεται με πρόγραμμα προστασίας ιών (antivirus) και η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται με μυστικό κωδικό (password) και θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.), όπως: ονοματεπώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επάγγελμα, τόπος γέννησης, email, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, άδεια διαμονής και εργασίας, υπηκοότητα, εθνικότητα, εργασιακή εμπειρία, τίτλοι σπουδών, φωτογραφίες, διαφόρων προσωπικών πληροφοριών αξιολόγησης, δημοσίων βάσεων δεδομένων διαδικτύου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και λοιπων πληροφοριών.

•Με την συγκατάθεση και συναίνεση του υποψηφίου εργαζόμενου, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) θα παραμείνουν στο αρχείο του Ι.Γ.Ε.Ε. για την άμεση ή και μελλοντική συνεργασία εύρεσης θέσης εργασίας απασχόλησης και θα διασφαλίζονται με σύγχρονα κατάλληλα τεχνικά μέσα ή θα φυλλάσονται σε ερμάρια που ασφαλίζουν. Θα διαγραφούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή κατόπιν αιτήματός του υποψήφιου εργαζομένου οποιαδήποτε στιγμή ή όπως ορίζεται από τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679.

•Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό από το γραφείο μας (Ι.Γ.Ε.Ε.), παρά μόνο για την εύρεση θέσης εργασίας και την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους εργοδότες.

•Υπεύθυνοι επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) είναι η Κατσάνου Ελένη και ο Κατσάνος Κωνσταντίνος και τα υπό άμεση εποπτεία εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι του γραφείου μας (Ι.Γ.Ε.Ε.) , ο δε αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και εξυπηρέτησης είναι το 210.5730366. Ο υποψήφιος που αναζητά εργασία διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 11523 Αθήνα).