Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

Το ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι.Γ.Ε.Ε.) ΚΑΤΣΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο “A.C.J. AGENCY CENTER JOBS” με έδρα την οδό Εθ. Αντιστάσεως αριθμός 41, Περιστέρι Αττικής Τ.Κ. 12134, Α.Φ.Μ. 800451175, τηλέφωνα 210.5730366 και 6980.477239, info@evresiergasias.eu , www.evresiergasias.eu , αριθμός αδείας λειτουργίας 13246/209 του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συμορφώνεται απολύτως με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό και την Ελληνική Νομοθεσία και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, διασφαλίζοντας πλήρως την εμπιστευτικότητα και ακαιρεότητα των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.) που διαχειρίζεται (ευαίσθητων και μη, ηλεκτρονικών και μη) ιδιωτών και επαγγελματιών που ζητούν προσωπικό για εργασία και υποψηφίων εργαζομένων που ζητούν εργασία. Φροντίζουμε για την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων και δεδομένων που θα μας εμπιστευτείτε και δεσμευόμαστε για την διασφάλιση και προστασία της ιδιωτικότητάς σας, με σεβασμό, εχεμύθεια και διακριτικότητα.

Όροι χρήσης προσφερομένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης από το Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) ΚΑΤΣΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.

• Το γραφείο μας (Ι.Γ.Ε.Ε.) προσφέρει πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης που παρέχει σε ιδιώτες και επαγγελματίες που αναζητούν προσωπικό για εργασία, καθώς και σε υποψήφιους που αναζητούν εργασία, σύμφωνα με τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις που αναγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.evresiergasias.eu (ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ G.D.P.R.).
• Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης / χρήστης καλείται και οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης των προσφερομένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης καθώς και τον τρόπο συνεργασίας και εφόσον συμφωνεί πλήρως να επικοινωνεί μαζί μας για τις περαιτέρω διαδικασίες. Η επικοινωνία μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο σημαίνει ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους και συναινεί στην εφαρμογή τους για την χρήση, επεξεργασία και διαχείρηση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.) από το γραφείο μας.

Διαμεσολάβηση εύρεσης προσωπικού για εργασία

Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης/χρήστης, (ιδιώτης ή επαγγελματίας) που θα μας ζητήσει με την φυσική του παρουσία ή με γραπτή μορφή ή μέσω τηλεφώνου, fax, sms ή μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή του διαδικτύου, την διαμεσολάβηση εύρεσης υποψήφιου εργαζομένου άμεσα ή μελλοντικά για την εξυπηρέτηση των προσωπικών ή των επαγγελματικών του αναγκών και θα μας παραχωρήσει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.) σημαίνει ότι συμφωνεί, συναινεί, συγκατατίθεται και αποδέχεται πλήρως την χρήση και επεξεργασία τους από το γραφείο μας. Αν το επιθυμεί, μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά από τους υπεύθυνους του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.), με απλή και κατανοητή γλώσσα για τον τρόπο και τον σκοπό της επεξεργασίας και διαχείρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

• Μετά την πλήρη αποδοχή των όρων συνεργασίας από τον ενδιαφερόμενο επισκέπτη/χρήστη (ιδιώτη ή επαγγελματία) που ζητά προσωπικό για εργασία, το Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) θα τηρεί στο αρχείο το αίτημά του σε έγχαρτη ή και σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος προστατεύεται με πρόγραμμα προστασίας ιών (antivirus) και η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται με μυστικό κωδικό (password) και θα επεξεργάζεται τα απαραίτητα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.), όπως: ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, email, επάγγελμα, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί με τον προτεινόμενο εργαζόμενο, δημόσιες βάσεις δεδομένων διαδικτύου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπές απαραίτητες πληροφορίες.
• Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.) θα παραμείνουν στο αρχείο του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) για την άμεση ή και μελλοντική συνεργασία μαζί του εύρεσης υποψήφιου εργαζόμενου προς εξυπηρέτηση των αναγκών του και θα διασφαλίζονται με σύγχρονα κατάλληλα τεχνικά μέσα ή θα φυλλάσονται σε ερμάρια που ασφαλίζουν. Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.) θα διαγραφούν εφόσον η χρήση και επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου χρήστη οποιαδήποτε στιγμή ή όπως ορίζεται από την Νομοθεσία.
• Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό από το Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.), παρά μόνο για την εύρεση προσωπικού για εργασία και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων εργαζομένων σε ότι τους αφορά για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
• Υπεύθυνοι επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.) είναι η Κατσάνου Ελένη και ο Κατσάνος Κωνσταντίνος και τα υπό άμεση εποπτεία εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι του γραφείου μας, ο δε αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και εξυπηρέτησης είναι το 210.5730366. Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης/χρήστης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Διαμεσολάβηση εύρεσης εργασίας για υποψήφιο εργαζόμενο

Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης/χρήστης (υποψήφιος εργαζόμενος) που θα μας ζητήσει με την φυσική του παρουσία ή με γραπτή μορφή ή μέσω τηλεφώνου, fax, sms ή μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή του διαδικτύου, την διαμεσολάβηση εύρεσης θέσης εργασίας άμεσα ή μελλοντικά και θα μας παραχωρήσει τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.), σημαίνει ότι συμφωνεί, συναινεί, συγκατατίθεται και αποδέχεται πλήρως την χρήση και επεξεργασία τους από το γραφείο μας. Αν το επιθυμεί, μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά από τους υπεύθυνους του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) με απλή και κατανοητή γλώσσα για τον τρόπο και τον σκοπό της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.).

Μετά την πλήρη αποδοχή των ορών συνεργασίας από τον ενδιαφερόμενο επισκέπτη/χρήστη (υποψήφιο εργαζόμενο), το Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) θα τηρεί στο αρχείο του το βιογραφικό και το αίτημά του για εύρεση εργασίας σε έγχαρτη και σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος προστατεύεται με πρόγραμμα προστασίας ιών (antivirus) και η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται με μυστικό κωδικό (password) και θα επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.), όπως: ονοματεπώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, επάγγελμα, τόπος γέννησης, email, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, άδεια εργασίας, Α.Φ.Μ. ΚΑΙ Α.Μ.Κ.Α., υπηκοότητα, εθνικότητα, εργασιακή εμπειρία, τίτλοι σπουδών, φωτογραφίες, διαφόρων προσωπικών πληροφοριών αξιολόγησης, δημόσιες βάσεις δεδομένων διαδικτύου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπές απαραίτητες πληροφορίες.
• Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.) θα παραμείνουν στο αρχείο του Ιδιωτικού Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.) για την άμεση ή και μελλοντική συνεργασία εύρεσης θέσης εργασίας και θα διασφαλίζονται με σύγχρονα κατάλληλα τεχνικά μέσα ή θα φυλλάσονται σε ερμάρια που ασφαλίζουν. Θα διαγραφούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου χρήστη (υποψήφιου εργαζομένου) οποιαδήποτε στιγμή ή όπως ορίζεται από την Νομοθεσία.
• Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ΔΕΝ θα χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό από το Ιδιωτικό Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας (Ι.Γ.Ε.Ε.), παρά μόνο για την εύρεση θέσης εργασίας και την παροχή των απαραίτητων πληροφοριών σε ενδιαφερόμενους εργοδότες.
• Υπεύθυνοι επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (G.D.P.R.) είναι η Κατσάνου Ελένη και ο Κατσάνος Κωνσταντίνος και τα υπό άμεση εποπτεία εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι του γραφείου μας (Ι.Γ.Ε.Ε.) , και ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και εξυπηρέτησης είναι το 210.5730366. Ο ενδιαφερόμενος χρήστης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθύνεται και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συγκέντρωση – Συλλογή πληροφοριών

Τα προσωπικά δεδομένα ή προσωπική πληροφορία νοείται οποιαδήποτε πληροφορία αφορά ένα άτομο όπου βάσει αυτής της πληροφορίας μπορεί να χαρακτηριστεί και ή να εντοπιστεί. Δεν περιλαμβάνει δεδομένα όπου η ταυτότητα έχει αφαιρεθεί (ανώνυμα δεδομένα).
Κατά περίπτωση και σκοπό επικοινωνίας της “A.C.J. AGENCY CENTER JOBS” μαζί σας μπορούμε να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε τα κάτωθι προσωπικά στοιχεία:
• Ονοματεπώνυμο Πελάτη
• Email Πελάτη
• Απαντήσεις που δίνονται (π.χ. σε περιπτώσεις αποστολής ερωτηματολογίου έρευνας ικανοποίησης πελατών)

Επιπλέον, ενώ χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να συλλεχθούν κάποιες ή όλες οι ακόλουθες πληροφορίες:
• διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP)
• γεωγραφική τοποθεσία
• τύπος προγράμματος περιήγησης και έκδοση
• λειτουργικό σύστημα
• πηγή παραπομπής (referrer)
• η ημερομηνία και η ώρα των ενεργειών σας στον ιστότοπο
• διάρκεια επισκέψεων, προβολές σελίδας, πλοήγηση στον ιστότοπο και άλλες σχετικές δραστηριότητες περιήγησης

Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Η “A.C.J. AGENCY CENTER JOBS” κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση ή την επικοινωνία σε οποιαδήποτε εμπλοκή της παραγγελίας.

Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

- στο βαθμό που μας υποχρεούμαστε να το πράξουμε με νόμο,
- σε σχέση με τυχόν τρέχουσες ή μελλοντικές νομικές διαδικασίες
- για να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε τρίτους για τους σκοπούς της πρόληψης της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου),
- στον αγοραστή (ή τον μελλοντικό αγοραστή) οποιασδήποτε επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου που είμαστε (ή σκοπεύουμε να πουλήσουμε) και
- οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο νομίζουμε ότι πιστεύει ότι μπορεί να ζητήσει από ένα δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα όταν, κατά τη λογική μας γνώμη, το εν λόγω δικαστήριο ή αρχή θα ήταν εύλογο να διατάξει τη γνωστοποίηση αυτών των προσωπικών πληροφοριών. σε αυτήν την πολιτική, δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι ασφαλείς. Προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή διαρροή, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διαφύλαξη και διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε, όπως, μεταξύ άλλων:
• τακτική σάρωση κακόβουλων προγραμμάτων
• Web Application Firewall και Network Firewall
• κρυπτογράφηση Secure Socket Layer (SSL) 128 bit
• μηχανισμοί εξουσιοδότησης και ελέγχου ταυτότητας
• οι συναλλαγές γίνονται μέσω εγκεκριμένων και διεθνώς αναγνωρισμών τρίτων παρόχων υπηρεσίας πύλης πληρωμών και τα στοιχεία συναλλαγής δεν αποθηκεύονται ή τίθονται υπό-επεξεργασία στους διακομιστές μας
Τα προσωπικά σας στοιχεία βρίσκονται πίσω από ασφαλή δίκτυα και είναι προσβάσιμα μόνο από περιορισμένο αριθμό ατόμων που έχουν ειδικά δικαιώματα πρόσβασης σε τέτοια συστήματα και υποχρεούνται να διατηρούν εμπιστευτικές τις πληροφορίες. Εφαρμόζουμε μια ποικιλία μέτρων ασφαλείας όταν εισάγετε, υποβάλλετε ή αποκτάτε πρόσβαση στις πληροφορίες σας για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

Επιπλέον και σύμφωνα με τον νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ:

Νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (General Data Protection Regulation, στο εξής: «GDPR») και με βάση τις εξής νομικές αρχές:

● Σε περιπτώσεις όπου έχουμε λάβει τη συναίνεσή σας για την διεκπεραίωση συναλλαγών που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(α) του GDPR.

● Τα δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας στο πλαίσιο παραγγελιών και τα οποία είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση ή/και διεκπεραίωση αυτών των παραγγελιών υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς σύμφωνα με το άρθρο 6, παρ. 1(β) του GDPR.

● Εάν η επεξεργασία δεδομένων είναι απαραίτητη για να συμμορφωθούμε με συγκεκριμένες νομικές υποχρεώσεις, η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(γ) του GDPR.

● Εάν η επεξεργασία δεδομένων απαιτείται για τη διαφύλαξη έννομου συμφέροντος που επιδιώκει η εταιρείας μας ή τρίτος και εφόσον δεν είναι αντίθετη προς υπερισχύοντα συμφέροντα, θεμελιώδη δικαιώματα ή/και θεμελιώδεις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων, η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6, παρ. 1(στ) του GDPR.

Περίοδος διατήρησης, διαγραφή δεδομένων και κλείδωμα δεδομένων

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, τα δεδομένα σας θα αποκλειστούν από περαιτέρω χρήση και θα διαγραφούν μετά την περίοδο διατήρησης που προβλέπεται από τη φορολογική ή εμπορική νομοθεσία, εκτός εάν έχετε δώσει ρητή συναίνεση στην περαιτέρω χρήση των δεδομένων σας. Επιπλέον, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν μόλις πάψει να υπάρχει η συναίνεσή σας ή όταν πλέον δεν χρειάζονται για τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων. Εάν τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό αυτό ή/και εάν δεν υπάρχει πλέον η συναίνεσή σας, οπότε και αίρεται η νομική βάση, αλλά εάν παρ’ όλ’ αυτά τα δεδομένα σας πρέπει να παραμείνουν αποθηκευμένα λόγω υφιστάμενων νομικών, επίσημων ή συμβατικών υποχρεώσεων (π.χ. σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων σας και τον αριθμό φορολογικού σας μητρώου για την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και τη διατήρησή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και την αποστολή στην εφορία δεσμεύσεις εγγύησης ή λογιστική), η επεξεργασία των δεδομένων θα περιοριστεί με αντίστοιχη επισήμανση και κλείδωμα των εν λόγω δεδομένων.

Διαχείριση, διαγραφή & απενεργοποίηση cookies

Για να διαχειριστείτε, διαγράψετε ή απενεργοποιήσετε cookies που θέτονται από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού λόγω της χρήσης του ιστότοπου μας από εσάς, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Ωστόσο ενδέχεται να σταματήσει η ομαλή λειτουργία υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα μας ή να μην έχετε βέλτιστη εμπειρία χρήσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του προγράμματος περιήγησης σας κάνοντας χρήση του μενού Βοήθειας που προσφέρει.

Τι είναι τα «cookies»;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ορισμένους δικτυακούς τόπους. Εμείς χρησιμοποιούμε cookies για να παρακολουθήσουμε το περιεχόμενο του καλαθιού αγορών σας, για να έχουμε τη δυνατότητα να σας στείλουμε φόρμες επικοινωνίας, και για να σας θυμόμαστε την επόμενη φορά που θα επισκεφθείτε τον δικτυακό μας τόπο. Για να τοποθετήσετε παραγγελίες στον δικτυακό μας τόπο, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τα cookies. Αν δεν θέλετε να ενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στον δικτυακό μας τόπο, αλλά δεν θα μπορέσετε να στείλετε φόρμες επικοινωνίας ή να τοποθετήσετε παραγγελίες. Θυμηθείτε, τα cookies δεν μπορούν να βλάψουν τον υπολογιστή σας. Τα cookies που δημιουργούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες ταυτοποίησης, όπως στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Σας δίνουμε αυτή την πληροφορία, για να συμμορφωνόμαστε με τις ισχύουσες διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και για να σας διαβεβαιώσουμε ότι σεβόμαστε και προστατεύουμε το ιδιωτικό σας απόρρητο κατά τη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τα cookies γενικά και τη διαχείρισή τους, επισκεφθείτε τη σελίδα aboutcookies.org.

Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς για ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:
• προσαρμογή της εμπειρίας σας
• να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας για να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα
• για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα εξυπηρέτησης πελατών
• να ζητήσουμε αξιολόγηση για υπηρεσίες ή προϊόντα
• για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τα νέα μας ή προσφορές και υπηρεσίες που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν
• για να εξυπηρετήσουμε τις παραγγελίες σας
• για σκοπούς επιβολής ασφάλειας

Cookies & tracking τεχνολογία

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε υπηρεσίες, για να μπορείτε να έχετε μια υψηλής ποιότητας εμπειρία περιήγησης ή για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες μας καλύτερες για εσάς. Επιπλέον τρίτες υπηρεσίες που ο ιστότοπος μας κάνει χρήση, ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies ή άλλες τεχνολογίες tracking. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies και τις tracking τεχνολογίες, διαβάστε την Πολιτική Cookies που παρέχουμε.

Αποκάλυψη σε τρίτους

Δεν πωλούμε, εμπορεύουμε ή μεταφέρουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν έχουμε τη ρητή άδειά σας ή αν απαιτείται από το νόμο. Αυτό δεν περιλαμβάνει συνεργάτες που φιλοξενούν τον ιστότοπο μας και άλλα μέρη που μας βοηθούν στη λειτουργία του ιστότοπου μας, στη διεξαγωγή της επιχείρησής μας ή στην εξυπηρέτηση των χρηστών μας, εφόσον τα μέρη συμφωνούν να διατηρήσουν αυτές τις πληροφορίες εμπιστευτικές. Εντούτοις, οι πληροφορίες που αφορούν μη προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να παρέχονται σε άλλα μέρη για μάρκετινγκ, διαφήμιση ή για άλλες χρήσεις.

Σύνδεσμοι τρίτων μερών

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτοί μπορεί να είναι ή να μην είναι συμβαλλόμενοι με εμάς. Δεν ασκούμε και δεν είναι δυνατό να ασκήσουμε κανέναν έλεγχο σε οποιονδήποτε εξωτερικό ιστότοπο, επομένως κάνοντας κλικ σε οποιονδήποτε σύνδεσμο που οδηγεί στην επίσκεψή σας σε έναν εξωτερικό ιστότοπο θα έχει ως αποτέλεσμα αυτή η πολιτική απορρήτου να μην ισχύει πλέον. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την προστασία οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχετε εκούσια ή ακούσια κατά την επίσκεψη σας στους εκάστοτε ιστότοπους.