ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

“Βρίσκουμε τις λύσεις απασχόλησης που χρειάζεστε”

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Μάθατε για εμάς από:
Οικιακό προσωπικό
Hotel/Restaurant/Cafe
Προσωπικό επιχειρήσεων
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τους υπέυθυνους του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι.Γ.Ε.Ε.) ΚΑΤΣΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., με τον διακριτικό τίτλο “A.C.J. AGENCY CENTER JOBS” και έδρα την οδό Σαρανταπόρου αρ. 10, Περιστέρι Αττικής Τ.Κ. 12134, Α.Φ.Μ. 800451175, τηλέφωνα 210.5730366 & 6980.477239, www.evresiergasias.eu και αριθμός αδείας λειτουργίας 13246/209 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τους όρους των συμβάσεων εργασίας ανά ειδικότητα, τις ημέρες και ώρες εργασίας, τον μηνιαίο μισθό, τα προσόντα που απαιτούνται, τις διαδικασίες και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί η συνεργασία μας.
Δηλώνω ότι, αφού διάβασα προσεκτικά και κατανόησα πλήρως τους αναγραφόμενους όρους χρήσης στην ιστοσελίδα www.evresiergasias.eu και κυρίως τον τρόπο και τον σκοπό διαχείρησης και επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να έρθω σε επαφή με εργοδότες που ζητούν προσωπικό για εργασία, παρέχω με την παρούσα δήλωση την συγκατάθεσή μου και συμφωνώ με τα παρακάτω:

• Το Ι.Γ.Ε.Ε. να τηρεί στο αρχείο του το βιογραφικό μου και το αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία σε έγχαρτη και σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος προστατεύεται με πρόγραμμα προστασίας ιών (antivirus) και η πρόσβαση σε αυτόν να γίνεται με μυστικό κωδικό (password) και να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως: ονοματεπώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, email, φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατήριο, επάγγελμα, τόπο γέννησης, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, άδεια εργασίας, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., υπηκοότητα, εθνικότητα, εργασιακή εμπερία, τίτλοι σπουδών, φωτογραφίες, διάφορες προσωπικές πληροφορίες αξιολόγησης, δημόσιες βάσεις δεδομένων διαδικτύου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπές πληροφορίες, για την εύρεση εργασίας και την παροχή των σχετικών πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους εργοδότες.
• Τα Προσωπικού Χαρακτήρα Δεδομένα να παραμείνουν στο αρχείο του Ι.Γ.Ε.Ε.για την άμεση ή μελλοντική εύρεση εργασίας και να διασφαλίζονται με σύγχρονα κατάλληλα τεχνικά μέσα ή να φυλάσσονται σε ερμάρια που ασφαλίζουν. Να διαγραφούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή κατόπιν αιτήματός μου οποιαδήποτε στιγμή ή όπως ορίζεται από την Νομοθεσία και να ΜΗ χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό από το Ι.Γ.Ε.Ε., παρά μόνο για την εύρεση θέσης εργασίας.
• Ακόμη, δηλώνω ενημερώθηκα ότι υπεύθυνοι επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η Κατσάνου Ελένη και ο Κατσάνος Κωνσταντίνος και τα υπό την άμεση εποτεία εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι με αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας 210.5730366, όπου μπορώ να απευθύνομαι. Διατηρώ πάντα το δικαίωμα να απευθύνομαι και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα Δεδομένων.
Αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση, επεξεργασία και διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ιστοσελίδα www.evresiergasias.eu
*