ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

“Βρίσκουμε τις λύσεις απασχόλησης που χρειάζεστε”

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Μάθατε για εμάς από:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τους υπέυθυνους του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι.Γ.Ε.Ε.) ΚΑΤΣΑΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε., με τον διακριτικό τίτλο “A.C.J. AGENCY CENTER JOBS” και έδρα την οδό Σαρανταπόρου αρ. 10, Περιστέρι Αττικής Τ.Κ. 12134, Α.Φ.Μ. 800451175, τηλέφωνα 210.5730366 & 6980.477239, www.evresiergasias.eu και αριθμός αδείας λειτουργίας 13246/209 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, τους όρους των συμβάσεων εργασίας ανά ειδικότητα, τις ημέρες και ώρες εργασίας, τον μηνιαίο μισθό, τα προσόντα που απαιτούνται, τις διαδικασίες και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν μέχρι να ολοκληρωθεί η συνεργασία μας.
Επίσης δηλώνω ότι, αφού ενημερώθηκα πλήρως με απλή και κατανοητή γλώσσα από τους υπέυθυνους του Ι.Γ.Ε.Ε. για τον τρόπο και τον σκοπό επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) προκειμένου να με φέρουν σε επαφή με υποψήφιους εργοδότες που αναζητούν προσωπικό, παρέχω με την παρούσα δήλωση την συγκατάθεσή μου για την εν λόγω επεξεργασία τους (Δ.Π.Χ.) προς εύρεση της κατάλληλης θέσης εργασίας απασχόλησής μου και συμφωνώ με τα παρακάτω :

• Το Ι.Γ.Ε.Ε. να τηρεί στο αρχείο του το βιογραφικό μου και την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία σε έγχαρτη και σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος προστατεύεται με πρόγραμμα προστασίας ιών (antivirus) και η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται με μυστικό κωδικό (password) και να επεξεργάζεται τα Προσωπικού Χαρακτήρα Δεδομένα (Π.Χ.Δ.), όπως: ονοματεπώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, email,αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, επάγγελμα, τόπο γέννησης, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ, άδεια παραμονής και εργασίας, υπηκοότητα, εθνικότητα, εργασιακή εμπειρία, τίτλοι σπουδών, φωτογραφίες, διαφόρες προσωπικές πληροφορίες αξιολόγησης, δημόσιες βάσεις δεδομένων διαδικτύου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπές πληροφορίες, για την εύρεση εργασίας και την παροχή των σχετικών πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους εργοδότες.
• Τα Προσωπικού Χαρακτήρα Δεδομένα (Π.ΧΔ.) να παραμείνουν στο αρχείο του Ι.Γ.Ε.Ε. για την εύρεση εργασίας και να διασφαλίζονται με σύγχρονα κατάλληλα τεχνικά μέσα ή να φυλλάσονται σε ερμάρια που ασφαλίζουν. Να διαγραφούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή κατόπιν αιτήματός μου οποιαδήποτε στιγμή ή όπως ορίζεται στον Κανονισμό 2016/679 και να ΜΗ χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό από την Εταιρία.
• Ακόμη, δηλώνω ότι ενημερώθηκα ότι υπεύθυνοι επεξεργασίας των Προσωπικού Χαρακτήρα Δεδομένων (Π.Χ.Δ.) είναι η Κατσάνου Ελένη και ο Κατσάνος Κωνσταντίνος τα υπό την άμεση εποπτεία εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι με αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας 210.5730366, όπου μπορώ να απευθύνομαι. Διατηρώ πάντα και το δικαίωμα να απευθύνομαι στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα Δεδομένων (Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 11523 Αθήνα).
Αναλυτικές πληροφορίες για την επεξεργασία των Δ.Π.Χ. στην ιστοσελίδα www.evresiergasias.eu
*