ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

“Προσφέρουμε επιλεγμένο ανθρώπινο δυναμικό”

*
*
*
*
*
*
*
Μάθατε για εμάς από:
Οικιακό προσωπικό
Hotel/Restaurant/Cafe
Προσωπικό επιχειρήσεων
Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τους υπεύθυνους του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι.Γ.Ε.Ε.) ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο “A.C.J. AGENCY CENTER JOBS” με έδρα την οδό Σαρανταπόρου αριθμός 10, Περιστέρι Αττικής Τ.Κ. 12134, Α.Φ.Μ. 800451175, τηλέφωνα 210.5730366 & 6980.477239, info@evresiergasias.eu, www.evresiergasias.eu και αριθμό αδείας λειτουργίας 13246/209 του Υπουγείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης που θα μου προσφερθούν, τις υποχρεώσεις μου σε περίπτωση απασχόλησης προτεινόμενου υποψήφιου ατόμου, την παροχή εγγύησης αντικατάστασης του εργαζόμενου και το τίμημα – αμοιβή που συμφωνήθηκε να καταβάλλω.
Δηλώνω ότι, αφού διάβασα προσεκτικά και κατανόησα πλήρως τους αναγραφόμενους όρους χρήσης στην ιστοσελίδα www.evresiergasias.eu και κυρίως τον τρόπο και τον σκοπό διαχείρησης και επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου να με φέρουν σε επαφή με υποψήφιους εργαζόμενους που ζητούν εργασία, παρέχω με την παρούσα δήλωση την συγκατάθεσή μου και συμφωνώ με τα παρακάτω:

• Το Ι.Γ.Ε.Ε. να τηρεί στο αρχείο το αίτημά μου σε έγχαρτη ή και σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος προστατεύεται με πρόγραμμα προστασίας ιών (antivirus) η δε πρόσβαση σε αυτόν να γίνεται με μυστικό κωδικό (password) και να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, όπως: ονοματεπώνυμο, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, email, επάγγελμα, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί με προτεινόμενο εργαζόμενο, δημόσιες βάσεις δεδομένων διαδικτύου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπές απαραίτητες πληροφορίες.
• Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα να παραμείνουν στο αρχείο του Ι.Γ.Ε.Ε.για την άμεση ή μελλοντική μας συνεργασία εύρεσης ατόμου απασχόλησης προς εξυπηρέτηση των οποιονδήποτε αναγκών μου και να διασφαλίζονται με σύγχρονα κατάλληλα τεχνικά μέσα ή να φυλάσσονται σε ερμάρια που ασφαλίζουν. Να διαγραφούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή κατόπιν αιτήματός μου οποιαδήποτε στιγμή ή όπως ορίζεται από την Νομοθεσία και να ΜΗ χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό από το Ι.Γ.Ε.Ε., παρά μόνο για την εύρεση προσωπικού για εργασία.
• Ακόμη, δηλώνω ενημερώθηκα ότι υπεύθυνοι επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι η Κατσάνου Ελένη και ο Κατσάνος Κωνσταντίνος και τα υπό την άμεση εποπτεία εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι με αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας 210.5730366, όπου μπορώ να απευθύνομαι. Διατηρώ πάντα το δικαίωμα να απευθύνομαι και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα Δεδομένων.
Αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση, επεξεργασία και διαχείριση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην ιστοσελίδα www.evresiergasias.eu
*