ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ - ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

“Προσφέρουμε επιλεγμένο ανθρώπινο δυναμικό”

*
*
*
*
*
*
*
Μάθατε για εμάς από:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Δηλώνω ότι ενημερώθηκα από τους υπεύθυνους του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Ι.Γ.Ε.Ε.) ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. με τον διακριτικό τίτλο “A.C.J. AGENCY CENTER JOBS” με έδρα την οδό Σαρανταπόρου αριθμός 10, Περιστέρι Αττικής Τ.Κ. 12134, Α.Φ.Μ. 800451175, τηλέφωνα 210.5730366 & 6980.477239, info@evresiergasias.eu, www.evresiergasias.eu και αριθμό αδείας λειτουργίας 13246/209 του Υπουγείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για όλες τις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν, τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης που θα μου προσφερθούν, τις υποχρεώσεις μου σε περίπτωση απασχόλησης προτεινόμενου υποψήφιου ατόμου, την παροχή εγγύησης αντικατάστασης του εργαζόμενου και το τίμημα – αμοιβή που συμφωνήθηκε να καταβάλλω.
Επίσης δηλώνω ότι, αφού ενημερώθηκα πλήρως με απλή και κατανοητή γλώσσα από τους υπεύθυνους του Ι.Γ.Ε.Ε. για τον τρόπο και τον σκοπό επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) προκειμένου να με φέρουν σε επαφή με υποψήφιους εργαζόμενους που αναζητούν εργασία, παρέχω με την παρούσα δήλωση την συγκατάθεσή μου για την εν λόγω επεξεργασία τους (Δ.Π.Χ.) και συμφωνώ με τα παρακάτω:

• Το Ι.Γ.Ε.Ε. να τηρεί στο αρχείο του την παρούσα αίτησή μου σε έγχαρτη ή σε ηλεκτρονική μορφή σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος προστατεύεται με πρόγραμμα προστασίας ιών (antivirus) η δε πρόσβαση σε αυτόν να γίνεται με μυστικό κωδικό (password) και να επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.), όπως: ονοματεπώνυμο, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση εργασίας, υπηκοότητα, εθνικότητα, email,τραπεζικός λογαριασμός, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου,Α.Φ.Μ., επάγγελμα, τόπο γέννησης, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, σύμβαση εργασίας που θα συναφθεί με προτεινόμενο εργαζόμενο, δημόσιες βάσεις δεδομένων διαδικτύου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπές πληροφορίες.
• Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) να παραμείνουν στο αρχείο του Ι.Γ.Ε.Ε.για την άμεση ή μελλοντική μας συνεργασία εύρεσης ατόμου απασχόλησης προς εξυπηρέτηση των αναγκών που αιτούμαι και να διασφαλίζονται αυτά (Δ.Π.Χ.) με σύγχρονα κατάλληλα τεχνικά μέσα ή να φυλάσσονται σε ερμάρια που ασφαλίζουν. Να διαγραφούν εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη ή κατόπιν αιτήματός μου οποιαδήποτε στιγμή ή όπως ορίζεται από στον Κανονισμό 2016/679 και να ΜΗ χρησιμοποιηθούν για κανένα άλλο σκοπό από την εταιρία, παρά μόνο για την εύρεση προσωπικού για εργασία.
• Ακόμη, δηλώνω ότι ενημερώθηκα ότι υπεύθυνοι επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) είναι η Κατσάνου Ελένη και ο Κατσάνος Κωνσταντίνος και τα υπό την άμεση εποτεία εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή νόμιμοι εκπρόσωποι με αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας 210.5730366, όπου μπορώ να απευθύνομαι. Διατηρώ πάντα το δικαίωμα να απευθύνομαι και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα Δεδομένων (Κηφισίας 1-3 Τ.Κ. 11523 Αθήνα).
Αναλυτικές πληροφορίες για την επεξεργασία των Δ.Π.Χ. στην ιστοσελίδα www.evresiergasias.eu
*